Screech Meaning in Urdu

English word screech meaning in Urdu online dictionary. screech Similar English words for with meanings. Translate screech to Urdu and Roman Urdu words urban dictionary. screech translation of English word in Urdu is given below.

English Roman Urdu اردو
ScreechNagwar Awaz Ka Shor Honaناگوار آواز کا شور ہونا
Chingharچنگھاڑ
Tazz Awaz Pada Karnaتیز آواز پیدا کرنا

screech Meaning in English on LoResult.com. Find all the roman words for screech Nagwar Awaz Ka Shor Hona, Chinghar, Tazz awaz pada karna. Search the correct meaning of Nagwar Awaz Ka Shor Hona in English, keep in mind and understand the word correctly when you are trying to translate it from Urdu to English. Almost every word has different kind of meanings in English, the correct meaning of Nagwar Awaz Ka Shor Hona in English. For more similar words and meanings keep on visiting us as we keep on updating our English to Urdu dictionary.

Trending Searches in Online Dictionary English to Urdu

Meaning in Urdu


Frequently Asked Questions About Screech

What is the correct meaning of screech?

What is screech best meaning?

What is the main meaning of screech?

What is screech for you in one word?

What is a better word for screech?